Anna Pasierbek


Obszar pracy: pedagog,  socjoterapeuta, doradca zawodowy, psychoterapeuta  w trakcie szkolenia.

Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. W placówkach oświatowych i III sektora w zakresie pomocy społecznej i wsparcia.

Prowadzi diagnozy, rekrutacje i konsultacje. 

Jest w trakcie szkolenia systemowego w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne a także Interwencję Kryzysową.

Uczestniczy w szkoleniu treningowej analizy grupowej – “self experience” prowadzonej przez mgr Romana Kwiatkowskiego (psychotereapeuty, superwizora).

Prowadzi terapię rodzinną i zajęcia grupowe z zakresu socjoterapii, zajmuje się problemami wykluczenia społecznego i rówieśniczego, trudnościami wychowawczymi oraz kryzysami związanymi z adolescencją oraz relacjami rodzinnymi.

Wspiera też działania OPS-ów oraz PCPR w ramach projektów unijnych.

Szkoli w zakresie terapii systemowej.

Szkolenia:

 • Terapia Pedagogiczna
 • Narzędzia diagnostyczne w doradztwie zawodowym
 • Wykorzystanie metody FRIS w pracy nauczyciela i doradcy zawodowego
 • Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze SPE
 •  Dopalacze czym są i jak działają
 • Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych
 • Sieć wsparcia doradcy zawodowego
 • Interwencja w sytuacji przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego
 • Profilaktyka okresu dorastania – szanse i zagrożenia
 • Jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły,
 • Rodzeństwo bez przemocy

Działania  edukacyjno – szkoleniowe i warsztatowe w zakresie:

 • profilaktyki (Przemoc, Agresja, Dopalacze, Używki, Cyberprzemoc, Mowa nienawiści, Stres etc.),
 • doradztwa zawodowego (autorski program DZ dla uczniów gimnazjum, Indywidualny Plan Działania, Bilans kompetencji, Motywacja, Dokumenty Aplikacyjne, Autoprezentacja, Rynek pracy etc.),
 • zajęć psychoedukacyjnych terapeutycznych (grupowych i indywidualnych), trening twórczości dla dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym oraz młodzieży mające na celu rozwijanie kompetencji miękkich i abstrakcji oraz terapii pedagogicznej i rewalidacji,
 • socjoterapii (współautor programu socjoterapeutycznego „Z nadzieją w przyszłość”, warsztaty: Komunikacja interpersonalna, Asertywność, Emocje, Samokontrola, etc.),
 • psycho – edukacji grupowej rodziców i opiekunów „Adolescent na granicy systemów”- innowacja społeczna oraz dobra praktyka rekomendowana na stronie ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji –https://www.ore.edu.pl/2018/12/nowa-publikacja-w-banku-dobrych-praktyk/?fbclid=IwAR0nVLviOhnpV2Db6xYp0oAdI-EYZo-Q1ERvg44GqIiBCsUNKgYdo58IDQ8 )

Oferuje pomoc w zakresie trudności w obszarach:
– poprawa jakości życia 
– budowanie pewności siebie, samooceny
– spadek nastoju
– myśli samobójcze
– kryzysy życiowe i partnerskie : rozwód, śmierć, choroba
– utrata bliskiej osoby, przeżywanie żałoby, 
– problemy w obszarze relacji
– problemy i konflikty partnerskie

– sytuacji konfliktowych w rodzinie i otoczeniu

– okresu dorastania – adolescencji

– zaburzeń zachowania czy odżywiania

-problemów wychowawczych

– problemów okołorozwodowych

– problemów emocjonalnych

– sytuacji traumatycznych (PTSD)

– pracy z dzieckiem z ADHD

– sytuacji rodziny niepełnej lub rekonstruowanej w tym adopcyjnej lub zastępczej

-diagnozowania problemów szkolno-wychowawczych i rówieśniczych

Oferuje wsparcie:


– indywidualne dla dorosłych


– dla rodzin z młodzieżą w okresie adolescencji

– dla par i małżeństw w sytuacji kryzysu

W obszarach:

 • depresja
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nastroju
 • stres
 • problemy i konflikty w związkach partnerskich
 • kryzysy życiowe i partnerskie

Edukacja:

 •  Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Śląski
 • Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu

Specjalizacje: 

 • Pedagog
 • Doradca zawodowy
 • Socjoterapeuta
 • Psychoterapeuta

Staże: 

 • Staż pedagogiczny w Ośrodku Wychowania i Terapii Młodzieży “Nadzieja”